Zdraví

Schizofrenie a její kompletní příznaky

17.10 2015|Psychika
Schizofrenie a její kompletní příznaky

Schizofrenie je závažné onemocnění, které v mnohých z nás vyvolává děsivé pocity. Existuje spousta mýtů, které tuto duševní poruchu provázejí. V dnešním článku si povíme vše o příznacích schizofrenie, průběhu nemoci a v článku příštím pak vše o léčbě a také si vyvrátíme několik zažitých mýtů.

Schizofrenie je náročná porucha, při které je obtížné rozlišit rozdíl mezi tím, co je skutečné a neskutečné, jasně myslet, zvládat emoce vůči ostatním a fungovat normálně. Schizofrenie je onemocnění mozku, které ovlivňuje způsob, jakým se člověk chová, myslí a vidí svět. Lidé se schizofrenií mají často změněné vnímání reality. Mohou vidět nebo slyšet věci, které neexistují, mluví podivným a zmateným způsobem, věří, že se jim ostatní snaží ublížit, nebo mají pocit, že je někdo neustále sleduje. Všechny tyto příznaky je velmi těžké skloubit s každodenním životem, proto se lidé se schizofrenii často ve zmatku a strachu stahují do ústraní.

Varovné příznaky schizofrenie

U některých lidí se schizofrenie objeví náhle a bez varování. Ale u většiny případů to přijde pomalu, s jemnými výstražnými náznaky, a tak to pokračuje, až do první těžké příhody. Mnozí přátelé a rodina si na schizofrenikovi všimnou divných věcí, ale zpravidla nevědí, co to přesně je.

V této rané fázi se lidé se schizofrenií zdají být výstřední, nemotivování, bezcitní a samotářští. Tito lidé se většinou sami izolují, zanedbávají svůj vzhled, říkají podivné věci, ukazují lhostejný přístup k životu. Mohou se vzdát svých koníčků a aktivit, jejich výkon v práci nebo škole se zhorší.

Mezi nejčastější rané varovné příznaky schizofrenie patří:

 • sociální stažení
 • nepřátelskost nebo podezřívavost
 • zhoršení osobní hygieny
 • bezvýrazný pohled
 • neschopnost plakat nebo vyjádřit radost
 • nevhodný smích či pláč
 • skleslost
 • přílišná spavost nebo nespavost
 • liché nebo iracionální myšlení
 • zapomnětlivost, neschopnost soustředit se
 • extrémní reakce na kritiku
 • používání divných slov nebo způsobu řeči

Tyto varovné signály mohou vyplývat z celé řady problémů, nejen ze schizofrenie. V každém případě jsou důvodem k obavám. Pokud vám vaše chování způsobuje problémy ve vašem životě nebo v životě někoho jiného, určitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Známky a příznaky schizofrenie

Existuje pět typů příznaků charakteristických pro schizofrenii - bludy, halucinace, neuspořádaná řeč, neuspořádané chování a tzv. negativní příznaky. Známky a příznaky této duševní poruchy se mohou u různých osob lišit. Ne každý člověk se schizofrenií bude mít všechny symptomy, navíc se příznaky mohou v průběhu času měnit.

Bludy

Blud je mylné přesvědčení, vzniklé z chorobných duševních předpokladů na chorobném psychotickém podkladě, kterému nemocný chorobně věří, a který má vliv na jeho jednání. Bludy jsou ve schizofrenii velmi běžné, vyskytující se u více než 90% osob. Často tyto iluze zahrnují nelogické nebo bizarní nápady a fantazie. Běžné schizofrenní bludy zahrnují:

Perzekuční bludy - nemocný je přesvědčen, že mu chce někdo škodit. Tyto perzekučního bludy často zahrnují bizarní nápady a místa. (např "Marťané se mě snaží otrávit radioaktivními částicemi dodávanými přes mou vodu z vodovodu").

Referenční iluze - schizofrenik věří, že nějaká neutrální událost má pro něj zvláštní a osobní význam. Například, člověk se schizofrenií se může domnívat, že billboard nebo osoba v televizi vysílá zprávy vytvoření speciálně pro něj.

Makromanické bludy - víra, že je nemocný slavný nebo významná osobnost, jako byl Ježíš Kristus, nebo Napoleon. Alternativně, velikášství může zahrnovat víru v to, že má neobvyklé síly, které nikdo jiný nemá (například schopnost létat).

Iluze kontroly - nemocný věří, že něčí myšlenky nebo akce jsou řízeny cizí sílou. Například - "Mé soukromé myšlenky jsou přenášeny na ostatní", "Někdo řídí myšlenky v mé hlavě" nebo "CIA mi krade mé myšlenky".

Danielův příběh


Danielovi je 21 let. Před šesti měsíci se mu dařilo dobře ve škole a začal pracovat na částečný úvazek ve skladišti místního obchodu s elektronikou. Ale pak se začal měnit. Byl stále více paranoidní a jednal bizardními způsoby. Byl přesvědčený, že jeho profesoři odešli ven ze třídy, protože nedokázali ocenit jeho talent. Potom řekl svým spolubydlícím, že se proti němu spikli ostatní studenti. Brzy poté ze školy odešel.

Tady se vše ještě více zhoršilo. Daniel se přestal koupat, holit i prát své oblečení. Byl přesvědčený, že ho šéf v práci sleduje přes televizní přijímače ve skladu. Pak začal slyšet hlasy, které mu říkaly, jak najít chyby a deaktivovat je. Vše vyvrcholilo, když rozbil několik televizorů a křičel u toho, že se nehodlá smířit s ilegální špionáži. Šéf ze strachu zavolal policii a Daniel byl hospitalizován.

Halucinace

Halucinace jsou zvuky nebo jiné pocity, které schizofrenik zažívá, jakoby byly reálné, ale doopravdy existují jen v jeho mysli. Halucinace mohou zahrnovat jakýkoliv z pěti smyslů. Nejčastější jsou sluchové halucinace - postižený slyší hluky nebo hlasy. Zrakové halucinace jsou také poměrně časté. Výzkum naznačuje, že sluchové halucinace mohou nastat, když si lidé mylně vykládají své vlastní vnitřní hlasy, jakoby přicházely z vnějšího zdroje.

Schizofrenní halucinace jsou obvykle pro osobu, která je zažívá, smysluplné. Mnohokrát slyší třeba hlasy někoho, koho zná. Nejčastěji jsou to hlasy kritické, vulgární nebo urážlivé. Halucinace mají tendenci být horší, když je člověk sám.

Zmatená řeč

Pro schizofrenii je charakteristické také roztříštěné myšlení. Lidé se schizofrenií mívají problémy se soustředit a udržovat tok myšlenek. Mohou reagovat na dotazy nepříbuznými odpovědmi. Začněte jedním tématem a oni skončí někde úplně jinde. Mluví nesouvisle, nebo říkají nelogické věci.

Společné znaky neuspořádané řeči u schizofrenie:

 • Volné sdružení - Rychle se přesouvá z tématu na téma.
 • Neologismy - Slova nebo fráze, které mají smysl jen pro pacienta.
 • Perseverace - Opakování slov stále dokola.
 • Clang - Bezvýznamné používání rýmování.

Zmatené chování

Schizofrenie narušuje cílenou aktivitu, což postihuje schopnost člověka starat se o sebe, práci a komunikovat s ostatními. Zmatené chování se projevuje jako:

 • Pokles celkové schopnosti každodenně fungovat
 • Nepředvídatelné nebo nevhodné emocionální reakce
 • Chování, které se zdá bizarní a nemá smysl
 • Nedostatek inhibice a sebeovládání
 • Negativní příznaky - absence normálního chování

Takzvané "negativní" symptomy schizofrenie odkazují na nepřítomnost běžného chování, které se vyskytuje u zdravých jedinců. Mezi běžné negativní symptomy schizofrenie patří:

 • Nedostatek emocionální vyjádření - nevýrazný obličej, včetně plochého hlasu, nedostatek očního kontaktu, prázdné nebo omezené výrazy obličeje
 • Nedostatek zájmu nebo nadšení - problémy s motivací
 • Zdánlivý nezájem o svět - zdánlivá neznalost životního prostředí, sociální stažení
 • Poruchy řeči a abnormality - Neschopnost vést konverzaci, krátké a někdy i nelogické odpovědí na otázky, mluvení monotónním hlasem.

Příčiny schizofrenie

Příčiny schizofrenie nejsou zcela známy. Nicméně se zdá, že schizofrenie obvykle vzniká z komplexní interakce mezi genetickými a environmentálními faktory.

Genetické příčiny schizofrenie

Schizofrenie má silnou dědičnou složku. Jedinci, kteří mají v rodině schizofrenika, mají 10 procentní pravděpodobnost vzniku této nemoci, na rozdíl od 1 procentní šance u zbytku populace. Schizofrenie ovšem není ovlivněna jen geny. Asi 60% schizofreniků nemá žádné členy rodiny s touto poruchou. Navíc, jedinci, kteří jsou geneticky náchylní ke schizofrenii, ji ne vždy dostanou.

Environmentální příčiny schizofrenie

Pokud jde o faktory životního prostředí, které se podílejí na vzniku schizofrenie, výzkumy stále častěji ukazují, na stres, a to buď v průběhu těhotenství nebo v pozdějším stádiu vývoje. Vysoké hladiny stresu vyvolávají schizofrenii zvýšením produkce hormonu kortizolu.

Výzkum poukazuje na několik typu stresu z životního prostředí, které mohou vyvolávat schizofrenii:
 • Prenatální expozice virové infekce
 • Nízká hladina kyslíku během narození (z prodlouženého nebo předčasného porodu)
 • Expozice viru během dětství
 • Brzká ztráta rodičů nebo oddělení od nich
 • Fyzické nebo sexuální zneužívání v dětství
 • Abnormální mozková struktura

Mimo to mohou velkou roli hrát také abnormality ve struktuře mozku. U některých schizofreniků byly zaznamenány zvětšené mozkové komory, což ukazuje na deficit v objemu mozkové tkáně. Je tam také důkaz o abnormálně nízké aktivitě ve frontálním laloku, což je oblast mozku odpovědná za plánování, uvažování a rozhodování.

Některé studie také naznačují, že některé abnormality ve spánkových lalocích, hippocampu, amygdalu jsou spojeny s pozitivními příznaky schizofrenie. Avšak i přes důkazy o mozkových abnormalitách, je velmi nepravděpodobné, že schizofrenie je výsledek jednoho problému v jakékoliv oblasti mozku.

Důsledky schizofrenie

Když jsou známky a příznaky schizofrenie ignorovány nebo nesprávně léčeny, mohou být účinky na jednotlivce s poruchou i jeho okolí zničující. Některé z možných účinků schizofrenie jsou:

Problémy ve vztazích - Vztahy trpí, protože lidé se schizofrenií se často stáhnou a izolují. Paranoia může také způsobit, že člověk se schizofrenií členy rodiny nebo přátelé podezřívá.

Narušení normální denní aktivity - Schizofrenie způsobuje značné narušení každodenního fungování. Bludy schizofrenní osoby, halucinace a zmatené myšlenky mohou postiženým bránit v každodenních činnostech, jako je koupání, stravování nebo pochůzky.

Zneužívání alkoholu a drog - U lidí se schizofrenií se často vyvinou problémy s alkoholem nebo drogami, které jsou používány ve snaze sám si naordinovat léčbu nebo zmírnit příznaky. Kromě toho, u těžkých kuřáků vzniká další komplikace, cigaretový kouř může negativně ovlivňovat účinek léků na schizofrenii.

Zvýšené riziko sebevraždy - Lidé se schizofrenií mají vysoké riziko pokusu o sebevraždu. Jakékoliv sebevražedné diskuse, vyhrožování nebo gesta je třeba brát velmi vážně. U lidí se schizofrenií je obzvláště pravděpodobné, že spáchají sebevraždu během psychotických epizod, během období deprese a v prvních šesti měsících po zahájení léčby.

Diagnóza schizofrenie

Diagnóza schizofrenie je provedena na základě plného psychiatrického vyšetření, lékařské anamnézy, fyzikálního vyšetření a laboratorních testů.

Psychiatrické vyšetření - Lékař nebo psychiatr položí pacientovi řadu otázek o jeho příznacích. Zeptá se rovněž na psychiatrickou a rodinnou anamnézu psychických problémů.

Lékařská anamnéza a fyzické vyšetření - Lékař se bude ptát na osobní a rodinnou zdravotní historii. Provede také kompletní fyzikální vyšetření, aby zkontroloval zdravotní problémy, které by mohly být příčinou nebo přispívat k problému.

Laboratorní testy - Neexistují žádné laboratorní testy, které by mohly diagnostikovat schizofrenii. Jednoduché vyšetření krve a moči ovšem může vyloučit jiné zdravotní příčiny nemoci. Lékař může také nařídit kontrolu mozku pomocí MRI nebo CT, aby se našly abnormality v mozku spojené se schizofrenií.

Kritéria pro diagnostiku schizofrenie

Přítomnost dvou nebo více z následujících příznaků po dobu nejméně 30 dní:
 • Halucinace
 • Bludy
 • Zmatená řeč
 • Zmatené nebo katatonní chování
 • Negativní příznaky (emocionální oploštění, apatie, nedostatek řeči)
 • Závažné problémy, které znemožňují fungování v práci nebo ve škole, vztahující se k ostatním lidem a ke schopnosti starat se sám o sebe
 • Kontinuální příznaky schizofrenie po dobu nejméně šesti měsíců, s aktivními příznaky (halucinace, bludy) po dobu nejméně jednoho měsíce.
 • Žádná jiná duševní porucha zdraví, lékařský problém nebo zneužívání návykových látek, které by mohlo způsobovat symptomy.
 • Příznaky, které mohou vypadat jako schizofrenie

Před diagnostikou schizofrenie musí lékař vyloučit:


Jiné psychotické poruchy - Schizofrenie je druh psychotické poruchy, což znamená, že vyžaduje značnou ztrátu kontaktu s realitou. Existují však i jiné psychotické poruchy, které způsobují podobné příznaky psychózy, včetně schizoafektivní poruchy, schizofreniformní poruchy a krátké psychotické poruchy. Vzhledem k obtížnosti v rozlišování mezi psychotickými poruchami může správná diagnóza trvat i šest měsíců nebo déle.

Zneužívání návykových látek - Psychotické příznaky mohou být vyvolány mnoha léky, včetně alkoholu, PCP, heroinu, amfetaminů a kokainu. Psychotické reakce mohou vyvolat i některé léky. Pokud se jedná o zneužívání návykových látek, musí lékař určit, zda je lék zdrojem příznaků nebo pouze přitěžující okolností.

Zdravotní podmínky - Příznaky podobné schizofrenii mohou také vyplývat z určitých neurologických poruch (jako je epilepsie, mozkové nádory, a encefalitida), endokrinních a metabolických poruch a autoimunitních stavů zahrnujících centrální nervový systém.

Poruchy nálady - Schizofrenie často zahrnuje změny nálady, včetně mánie a deprese. Zatímco tyto změny nálady jsou obvykle méně závažné než u bipolární poruchy a velké depresivní poruchy, mohou být pro diagnózu ošidné. Schizofrenii je velmi obtížné odlišit od bipolární poruchy. Pozitivní příznaky schizofrenie (bludy, halucinace a zmatené řeči) mohou vypadat jako manická epizoda bipolární poruchy, zatímco negativní příznaky schizofrenie (apatie, sociální stažení a nízká energie) mohou vypadat jako depresivní epizoda.

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) - PTSD je úzkostná porucha, která se může vyvinout po vystavení traumatické události, jako je například vojenská bitva, nehoda nebo násilný útok. U lidí s PTSD se objevují podobné příznaky jako u schizofrenie.Autor: Jad

Schizofrenie a její kompletní příznaky. Jak se schizofrenie projevuje. Jaké jsou příčiny schizofrenie. Varovné příznaky schizofrenie.
Zdravá výživa

 316 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ