Zdraví

Canisterapie a její léčebné účinky

14.12 2015|Psychika
Canisterapie a její léčebné účinky

Pes je přítel člověka, již klasik G, B. Shaw prohlásil: „Koupit si psa je jediný způsob, jak za peníze získat lásku.“ Léčebné účinky přítomnosti psa na člověka jsou známé již od starověku.

Ve starověkém Egyptě i Persii byl pes uctíván, ve starověkém Babylóně přikládali velký léčebný význam psím slinám, které používali jako lék, ve středověku používali psy k léčení revmatismu. Canisterapie, jak ji známe v současné době, vznikla až koncem minulého století.

Co je canisterapie a jaké jsou její formy?

Název canisterapie je odvozen od slov „canis“, které znamená „pes“ a od slova „terapie“. Přestože je léčba pomocí psů známá již od starověku, canisterapie v podobě, v jaké ji známe dnes, se objevila počátkem 90. let minulého století., v roce 1999 vznikla mezinárodní organizace Canisterapie. Jedním z jejích průkopníků byl prof. Matějíček. Canisterapie je jednou z rehabilitačních a terapeutických metod, při které se využívá léčebného kontaktu psa a člověka.

Canisterapie je vedena profesionálem, psychologem, lékařem, pedagogem, fyzioterapeutem nebo vyškoleným laikem, který ji provádí ve spolupráci s profesionály. Canisterapie může mít formu individuální nebo kolektivní. Laici provádějí canisterapii zaměřenou na aktivity pomocí psa, ve kterých se využívá přirozeného kontaktu člověka a psa k aktivizaci a ke zlepšení kvality života klienta. Pes dokáže vyvolat dobrou náladu již pouhou svoji přítomností. Pes dokáže člověka rozveselit, odpoutat od starostí a stereotypu, dodat ztracenou chuť k životu. Další z forem canisterapie je vzdělávání za pomocí psů. Tuto formu canisterapie provádějí pedagogové, využívají při ní pozitivní vliv psů na žáky se specifickými potřebami nebo jí používají jako součást zážitkové výuky.

Forma canisterapie zaměřené na terapii pomocí psa, je podpůrnou metodou celkové rehabilitace klienta. Tuto formu canisterapie mohou provádět pouze odborníci. Canisterapie zaměřená na terapii pomocí psa rozvíjí citové schopnosti, rozumové i pohybové schopnosti. Mezi nejznámější metody této formy canisterapie patří polohování. Jejím cílem je zlepšení funkce svalů a kloubů. Podstatou této metody je tvrzení, že pokud se nemocný nemůže sám pohybovat, je třeba mu v tom pomoci. S nemocnými, kteří jsou v křeči nebo jsou nepohybliví, není možné cvičit. Je pouze možné je uložit na určitou dobu do určité polohy, k tomu se používají různé pomůcky, jako jsou polštáře, molitanové válce, molitanové podložky a další. Canisterapeutická metoda polohování využívá místo těchto pomůcek psa, fyzioterapeuti pokládají psa vedle klienta místo podpůrných pomůcek. Jelikož pes má asi o 1° Celsia vyšší tělesnou teplotu než člověk, dochází k prohřátí svalů klienta, což často vede ke zlepšení krevního oběhu a uvolnění svalových křečí. Metoda polohování je neúspěšnější u lidí, trpících svalovými křečemi nebo třesem.

Jak canisterapie pomáhá?

Přítomnost psa může pozitivně ovlivnit tělesný i psychický stav člověka, výjimkou jsou pouze některá akutní onemocnění a alergie. Canisterapie je používaná v různých zařízeních sociálních služeb, ve zdravotnických a v některých školských zařízeních. Nemocný reaguje na působení tepla těla psa, na jeho rytmus dechu, srdce, na jeho pozitivní přítomnost, která aktivuje člověka a zároveň působí na něho uklidňujícím dojmem. U osamělých lidí a lidí trpících autismem může pes plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím. Canisterapie se používá také u zdravých lidí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, jako je přírodní katastrofa, nehoda apod. U těchto lidí slouží canisterapie k odbourání stresu.

Jaký pes je vhodný pro canisterapii?

Při posuzování vhodnosti psa pro canisterapii není důležité plemeno ani průkaz o původu. Při canisterapii pomáhají psi různých druhů plemen, s průkazem původu, ale i bez něho. Důležitou podmínkou vhodnosti psa pro účely canisterapie je jeho povaha. Pes musí mít bezproblémovou, přátelskou povahu bez jakýchkoliv náznaků agresivity vůči lidem i vůči jiným zvířatům. K ověření těchto vlastností slouží canisterapeutické zkoušky, při kterých musí psovod prokázat dokonalou poslušnost svého psa a jeho klidnou reakci na zátěžové situace. Zkoušky testují reakci psa na neobvyklý pach, na hluk, nečekaný prudký pohyb, jeho zvladatelnost v přítomnosti jiných psů, apod. Výhodou je, pokud pes ovládá aportování předmětů, schopnost vyhledávání, reakce na speciální povely slovní i mimoslovní či jiné „umění“.

Jak se stát canisterapeutem?

Práce canisterapeuta je náročná, jeho úkolem je připravit psa na kontakt s klienty, sledovat jeho chování v průběhu celé terapie a zároveň se podílet na společných činnostech. Canisterapeut musí nejen, jako každý jiný majitel psa pečovat o jeho zdraví, dobrou kondici a čistotu těla. Musí dokonale znát svého psa, jeho potřeby a respektovat je. Zájemce se může obrátit na nejbližší spolek nebo organizaci, která se zabývá přípravou canisterapeutických týmů a udělováním osvědčení k této činnosti. Zájemce získá osvědčení úspěšným absolvováním canisterapeutických zkoušek. Stává se z něho člen canisterapeutického týmu, který může nabídnout svoji pomoc některému ze zařízení, provozujících canisterapii, kde pracuje pod dohledem odborníka, který sestavuje cíle canisterapie podle individuálních potřeb klientů a zodpovídá za její náplň.

Základní pravidla, která by měl canisterapeut dodržovat:

  • Pes musí mít před vstupem do zařízení čistou srst, tlapky. V případě nepříznivého počasí musí mít canisterapeut s sebou hadřík, ručník na utření.
  • Canisterapeut musí mít vždy čisté oblečení, musí být upraven. V zařízení se musí vždy přezout.
  • Pes musí být zdravý, proto musí být každým rokem komplexně přeočkován na parvovirózu, leptospirózu. psinku, vzteklinu a další nemoci. Musí být také minimálně dvakrát ročně odčervován. Očkování a odčervování je třeba doložit očkovacím průkazem.
  • Pes musí mít vždy k dispozici misku s vodou
  • Canisterapeut musí mít uzavřenou písemnou smlouvu se zařízením a dohodnutý čas návštěv. Před první návštěvou v zařízení se prokáže platným Certifikátem canisterapeutického týmu, Očkovacím průkazem psa.
  • Canisterapeut pracuje se psem pouze tehdy, jsou-li oba v dobré fyzické a psychické kondici.
  • Canisterapeut laik vždy pracuje pod odborným dohledem odpovědného pracovníka a dbá jeho pokynů.
  • Canisterapeut od psa neodchází, v žádném případě ho nenechává s klientem ani s personálem.
  • Pokud pes jeví známky únavy, je nervózní, těkavý, canisterapeut ihned ukončí canisterapii a věnuje svému psu prostor pro odpočinek, regeneraci sil, vyběhání na bezpečném místě, aby pes načerpal síly.


Autor: Lily

Canisterapie a její léčebné účinky. Forma canisterapie zaměřené na terapii pomocí psa, je podpůrnou metodou celkové rehabilitace klienta. Canisterapie má účinky, které
Zdravá výživa

 301 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ