Zdraví

Nahlédněte do mentality terorismu a extrémismu

27.11 2015|Psychika
Nahlédněte do mentality terorismu a extrémismu

Co způsobuje předsudky, náboženské války, terorismus a genocidu? Jaká je psychodynamika extrémismu, absolutismu a všech zákeřných forem polarizace?

Psychický původ terorismu a extrémismu

Na určité úrovni se odpovědi týkají všech lidí, kteří mají strach z úmrtí a mají potřebu psychologické obrany v podobě popírání nebo zmírňování endemické bolesti lidského údělu. Primární obranou je představování si určitých vazeb, které nabízí komfort a bezpečí před existenciální úzkostí, které ale zároveň předurčují k odcizení od ostatních kvůli různým zvykům a systému víry. Často jsou tyto rozdíly vnímány jako ohrožující.

Živná půda pro rozvoj těchto iluzorních vazeb spočívá v podmínkách fyzické a psychické deprivace, jakými jsou třeba hladovění, chudoba a strach na jedné straně a předsudky, ponížení a utlačování na straně druhé. Iluzorní vazby jsou pokusem zmírnit bolest a utrpení způsobené těmito nestandardními podmínkami tím, že se jednotlivec spojí s jinými jedinci, kteří mají intenzivní přehnanou formu identifikovat se se skupinou.

Existuje několik významných charakteristik těchto iluzorních vazeb, které platí pro skupinovou dynamiku. Jak již bylo uvedeno, tyto vazby pomáhají zmírnit bolest z emocionálního trauma a úzkost ze smrti. Účastníci sdílejí společnou iluzi, která v nich vzbuzuje pocit bezpečí a nesmrtelnosti. Existuje tam silná tendence k výrazné idealizaci skupiny a popírání jakýchkoliv negativních aspektů uvnitř skupiny. Členové skupiny mají kritický a nepřátelský postoj k jiným skupinám, což vede k jejich démonizaci. Toto je nejlépe ilustrovaný koncept etnických čistek, kde je vlastní skupina považována za "čistou" a ostatní skupiny za "špinavé". Zuřivost je zaměřena na jakoukoliv snahu ohrozit systém jejich vlastní víry.

Nikde nejsou iluzorní vazby tak zřejmé, jako například u Al-Kaidy a ISIL. A co je nejdůležitější, členové těchto teroristických skupin věří v iluzi nesmrtelnosti a odměnu za jejich oběť. Vůdci těchto skupin kladou důraz na hanobení opozice a její selhání. Na úrovni nevědomí využívají sebedestruktivního elementu založeného na vnitřním pocitu nehodnosti. A v neposlední řadě jsou tam také pocity hněvu a násilí vůči hrozbě z ostatních skupin.

Náchylnost k terorismu má původ v dětství

Zabýval jsem se konceptem iluzorních vazeb více než 50 let při práci se schizofrenními pacienti i problémovými jedinci v psychoterapii. Proces formování iluzorních vazeb vzniká v prvních letech vývoje dítěte a je rozšířeným jevem. Slučování iluzorních vazeb vzniká kvůli pocitům úzkosti a odloučení již v průběhu dětství. Iluzorní vazby je třeba odlišit od zdravých citových pout lásky a věrnosti poskytované v adekvátní rodině, která je zároveň něžná a pečující a od těch, které vznikají v důsledku rodičovské neznalosti, která dětem způsobuje citové trauma nebo skutečnou agresi. Intenzita vyrovnávacích iluzí je úměrná míře utrpení.

Zraněné nebo odmítnuté dítě se ke své smůle pokouší idealizovat si své rodiče. Pro dítě je příliš těžké čelit skutečnosti, že jeho rodič může být špatný, nebo jej dokonce odmítá. To způsobuje náchylnost k sebekritickým postojům, sebevražedným tendencím a v extrémních případech i k sebevraždě. Vzhledem k tomu, že jsou tyto děti zcela bezmocné a závislé, stává se pro ně tento druh sebeochrany otázkou života a smrti. To vše předurčuje u těchto dětí a později i u dospělých úzkost, agresi a špatnou schopnost se adaptovat.

Už jako děti se tito lidé učí vědomosti o vlastní smrtelnosti, a čím dál tím častěji se spoléhají na iluzorní vazby. To platí i u dospělých, kteří se pohybují blízko smrti. Iluze vazby, která nejdříve slouží jako obrana proti bolesti v rodině, později nabízí úlevu od bolesti a utrpení spojených s nevyhnutelností smrti.

Iluzorní vazby v rodině též vedou k postojům nadřazenosti. Rodiny často věří, že jejich zvyky, náboženská víra a životní styl jsou lepší než u jejich sousedů. Stereotypy, předsudky a rasistické názory se tímto rozšiřují do širšího kulturního rámce. Čím bolestivější byly okolnosti v původní rodině, tím větší tendence k extrémismu bude jedinec mít.

Původní iluzorní vazby se vztahují k okolí, komunitě, náboženské příslušnosti nebo politické straně. Lidé jsou dokonce schopni fyzického násilí kvůli svým sportovním týmům. Výzkum ukázal, že obavy ze smrti vedou ke zvýšené příslušnosti ke skupině a odcizení vůči cizincům. Stejné faktory, které zvyšují komfort a pocit bezpečí, mají negativní vliv na vztahy s lidmi z různých skupin či ideologií. Na společenské úrovni máme tendenci být nepřátelští vůči jiným skupinám na základě rasy, etnického původu, náboženství, různých zvyků a světonázorů. Je tragické, že je tento jev předzvěstí ještě nebezpečnějších forem polarizace.

Stejně jako rodina poskytuje jednotlivci pocit bezpečí a ochrany před smrtí, nabízí i teroristická skupina jednotlivci imunitu před smrtí prostřednictvím iluzorní vazby na skupinu. Teroristické a extrémistické skupiny vzbuzují ve svých členech pocit něčeho většího, co bude existovat i po smrti jednotlivce. Představa nezranitelnosti může být vědomá i podvědomá, ale v každém případě vzbuzuje v případě ohrožení iluzorních vazeb hněv a nepřátelství.

Společnost a kultura do značné míry představuje sdružení za účelem obrany. Unikátní iluzorní vazby jsou formovány tak, že mohou rozvíjet smrtící destruktivní chování. Samozřejmě neexistuje žádné jednoduché řešení tohoto stavu, ale pochopení psychodynamiky a racionální přístup k lidským rozdílům může být cestou k pokroku.

Jak k terorismu přistupovat?

Snad nejvíce produktivní přístup k terorismu a extrémismu je humanistický postoj, který se snaží o rovnost všech lidí, sebeúctu a základní ekonomické zabezpečení. Vzhledem k tomu, že iluzorní vazby jsou v podstatě nesmrtelné projekty, které se snaží zabránit obavám člověka ze smrti, musí se tito lidé naučit lepší metody, jak se s hrůzou vyrovnat. Autor naznačuje, že by se lidé měli naučit otevřeně sdělovat své obavy blízkým osobám nebo skupinám. Tento typ komunikace poskytuje určitou úlevu od bolesti, možnost rozvíjet své schopnosti vyjadřovat celou škálu pocitů a lidé se tím učí žít v přítomnosti a užívat si i navzdory životním těžkostem dar života.

Autor: Dr. Robert Firestone

Nahlédněte do mentality terorismu a extrémismu. Co způsobuje předsudky, náboženské války, terorismus a genocidu? Jaká je psychodynamika extrémismu, terorismu
Zdravá výživa

 303 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ