Zdraví

Bipolární afektivní porucha – Jak s ní bojovat?

09.09 2019|Nemoci
Bipolární afektivní porucha – Jak s ní bojovat?

Bipolární afektivní porucha (BAP), dříve známá pod názvy maniakální deprese, maniodeprese nebo maniodepresivní psychóza, je vážné psychické onemocnění vyznačující se střídáním patologických nálad. Na jedné straně se nachází extrémní pól smutné nálady, tedy deprese, na straně druhé nálady dosahují až k mániím, tj. nadmíru euforické náladě.

Vyskytuje se u 1-2% populace, přičemž postihuje ženy i muže bez rozdílu. Střídání nálad depresivních a manických se u BAP děje v epizodách, u jednotlivých epizod můžeme sledovat tyto příznaky:

Depresivní epizoda:

 • nadměrný smutek
 • ztráta zájmu o oblíbené činnosti
 • zvýšený nebo naopak snížený apetit
 • nízké sebehodnocení
 • pesimismus
 • snížená výkonnost a zpomalenost
 • nespavost nebo naopak přílišná spavost
 • únava
 • nerozhodnost
 • neschopnost se radovat
 • sebeobviňování
 • pocity beznaděje
 • myšlenky na sebevraždu

Manická epizoda:

Může se projevovat pouze mírnými příznaky, v tomto případě jde o hypománii. Plně projevená mánie se může projevit i nástupem bludů (poruchy myšlení) nebo halucinací (poruchy smyslového vnímání).

 • euforická nálada
 • nepřiměřená veselost
 • zrychlené myšlení, psychomotorické tempo i řeč
 • zvýšené sebevědomí
 • nadřazování se
 • vznětlivost
 • vztahovačnost
 • zvýšení libida
 • přílišná bdělost (stačí 3 hodiny spánku)
 • snížená chuť k jídlu
 • ztráta sociálních zábran
 • promiskuitní chování
 • nárůst rizika užívání alkoholu a psychotropních látek
 • impulzivní jednání
 • přílišné utrácení peněz

Cykly mezi manickou a depresivní epizodou se mohou měnit pomalu nebo rychle. Jeden cyklus může trvat několik dnů až měsíců. Někdy se může vystřídat i více cyklů denně, v tomto případě mluvíme o ultraradiálním cyklování. Mezi jednotlivými epizodami nastává různě dlouhé bezpříznakové období, tj. nevyskytují se žádné symptomy mánie ani deprese.

Příčiny vzniku BAP:

První projevy onemocnění se obvykle objeví v období rané dospělosti kolem 20. roku života. Přesné příčiny vzniku však nejsou známy, ale je možné, že je nástup onemocnění ovlivněn genetickými predispozicemi, neurologickými vlivy nebo vlivy z prostředí, ve kterém nemocný žije.

Neurologické příčiny mohou být například mrtvice, traumatické onemocnění mozku, roztroušená skleróza a vzácně epilepsie.

Vlivem sociálního působení může dojít taktéž k zvýšení rizika výskytu BAP. Průzkumy ukázaly, že dlouhodobý stres a psychické trauma z dětství (například fyzické násilí a týrání), může pravděpodobnost nástupu BAP zvýšit. BAP se obvykle vyskytuje spolu s jinými poruchami, třeba poruchami osobnosti.

Typy bipolárních afektivních poruch:


Bipolární porucha I. Typu

U tohoto typu jsou plně rozvinuty manické epizody. Diagnostika je tak snadnější. Nemoc se včas podchytí a správně se léčí.

Bipolární porucha II. Typu

Projevují se pouze hypománie, tedy mánie v mírnější podobě. Jako výrazný pól je ten depresivní. Z tohoto důvodu je těžké bipolární poruchu diagnostikovat správně. Často to vede k mylné diagnóze, což může vést k prohloubení obtíží v podobě ultrarychlého cyklování (rychlému střídání depresivních a hypomanických epizod). Bipolární porucha II. typu je více riziková z hlediska vykonatelnosti sebevraždy.

Cyklotymie

Projevy bipolární poruchy se vyskytují, ale žádná z epizod není natolik výrazná, aby splňovala oprávnění k stanovení této diagnózy.

Diagnostika bipolární afektivní poruchy:

Mánie je u nemocného jednice diagnostikována, objeví-li se více než 3 příznaky z těchto uvedených příznaků:

 • nadměrně zvýšené sebevědomí
 • upovídanost
 • psychomotorický neklid
 • zrychlené psychomotorické tempo i myšlení
 • snížená potřeba spánku
 • nadměrný zájem o lehkomyslné aktivity (nakupování, erotická dobrodružství)

Deprese je u nemocného jednice diagnostikována, pokud se u něho objevuje 5 a více příznaků a zároveň musí splňovat přítomnost jednoho z prvních dvou níže uvedených:

 • melancholická nálada po většinu dne
 • ztráta chuti o všechny činnosti, ze kterých má nemocný radost
 • psychomotorický neklid
 • snížená nebo zvýšená chuť k jídlu
 • pocity méněcennosti a sebeobviňování
 • snížená nebo zvýšená spavost
 • nadměrná únava a úbytek energie
 • snížená pozornost a nerozhodnost
 • sebevražedné myšlenky nebo pokusy o sebevraždu

Léčba BAP:

Bipolární afektivní poruchu vyléčit doposud nejde, avšak vhodnou léčbou a terapií lze minimalizovat projevy nemoci a dosáhnout zvýšené kvality života nemocného.

Farmakologická léčba

Antidepresiva - sou léky, které působí cíleně na zmírnění projevů depresivních epizod.

Antipsychotika - tlumí psychomotorický neklid a afektivitu. Zároveň působí na odstranění možných potíží s bludy či halucinacemi.

Thymoprofylaktika - jsou stabilizátory nálady.

Farmakologická léčba je nevyhnutelná a často se léky musí užívat celý život. Příznaky onemocnění však ustoupí až za několik týdnů či měsíců po nasazení léčby.

Podpůrná psychoterapie:

Terapie prováděná kvalifikovaným psychologem může pomoci pochopit onemocnění jedince a zlepšit tak jeho fungování v běžném životě.

Elekrokonvulzivní terapie:

Jde o tzv. elekrošoky, tj. využití krátkého elektrického proudu cíleně na mozkovou oblast. Tento impulz vyvolává umělý epileptický záchvat.

Psychoedukace:

Poučení o stavu pacienta, vhodná je i spolupráce s jeho blízkými.

Život s bipolární afektivní poruchou

Bipolární afektivní porucha je závažné psychické onemocnění, které má negativní vliv nejen na život nemocného, ale i jeho bezprostředně blízkých příbuzných a sociální okolí, ve kterém žije. Nemocní mají obtíže ve vztazích, nemoc má hluboké dopady na manželství, zaměstnání, studium a sociální statut jedince.

Nemocní jsou často stigmatizování, jejich excesivní chování během mánie může zapříčinit ztrátu přátel. Nerozvážné nakupování během mánií může vést k sociálním problémům, které nemusí zatížit pouze nemocného, ale opět i jeho blízké. Alkohol a drogy mají opět velký dopad na sociální prostředí i zdraví jednice.

Důležité je proto onemocnění včas podchytit a léčit. Do léčby je vhodné zapojit i blízké nemocného a edukovat je o projevech, které nemoc způsobuje.

Autor: Zuzana Pitříková

Bipolární afektivní porucha – Jak s ní bojovat?. Bipolární afektivní porucha nebo maniodeprese nebo také maniodepresivní psychóza je těžké psychické onemocnění
Zdravá výživa

 303 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ